Regulamin

Wszystkie zlecenia są realizowane tylko w oparciu o REGULAMIN. Złożenie zlecenia oznacza zgodę na warunki zawarte w REGULAMINIE.

Postanowienia ogólne

Administratorem serwisu MemoryLab, administratorem danych oraz sprzedawcą jest The Dziwaks sp. z o.o., z siedzibą 41-200 Sosnowiec ul. 1 Maja 64/110 NIP: 6443554054 zwany dalej Usługodawcą.
Zamówienia w MemoryLab mogą składać Klienci, którzy:
a) zarejestrowali konto w serwisie MemoryLab
b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do wykonania prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
The Dziwaks sp. z o.o. zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez The Dziwaks sp. z o.o., które zostanie zapłacone przelewem z góry lub za pomocą płatności elektronicznych obsługiwanych przez instytucję płatniczą Dotpay.
The Dziwaks zastrzega sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według własnego uznania. O zmianach użytkownicy serwisu będą informowani kanałami elektronicznymi. W razie braku akceptacji nowego regulaminu użytkownik może usunąć konto.

Realizacja zamówienia

Podstawą do realizacji zamówienia jest:
Uregulowanie płatności i dostarczenie plików.
Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów” Użytkownik akceptuje ofertę usługi zgodnie z jej opisem i ceną podanymi przez program oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony w Regulaminie. Zatwierdzenie zlecenia poprzez ikonę „Zamów” traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie usługi

Usługodawca wystawia dokument sprzedaży – paragon.
Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym terminie.
Termin podany na stronie dotyczy czasu od potwierdzenia odebrania kompletu materiałów przez Wykonawcę do chwili przekazania gotowego produktu SPEDYTOROWI. Oznacza to, że czas produkcji nie zawiera czasu dostarczenia przesyłki do Klienta. Czas podany na stronie nie uwzględnia też czasu potrzebnego na uzupełnienie braków, konsultacji z zespołem kontroli jakości czy też uzupełniania zamówienia przez klienta, lub modyfikowania go.
Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich na konto.

Warunki dostawy

Zamówione usługi i towary są wysyłane pod wskazany w formularzu adres przy pomocy wybranego SPEDYTORA.

Materiały reklamowe

Materiały reklamowe wysyłane przez serwis MemoryLab nie są spamem. Mają one charakter informacyjny. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wyrejestrować się z bazy klientów.

Reklamacje

Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 24 miesiące. Wadę należy zgłosić w terminie 14 dni od jej zauważenia – zgodnie z KC.
Reklamowane produkty należy dostarczyć wraz z nośnikiem cyfrowym zawierającym niezbędne pliki na adres nadawcy, na koszt własny.

Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki
Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku (pomimo uwag BOOKbyDziwak o niskiej jakości plików) nie podlegają reklamacji.

Aby uniknąć uszkodzeń przesyłki w transporcie przykładamy duża wagę do jakości pakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę aby móc rozpocząć procedurę reklamacyjną u spedytora.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do poprawiania produktu lub usługi.

Odbarwienia powstające na zgięciach rozkładówek są naturalnym efektem zaginania papieru fotograficznego i nie podlegają reklamacji.


Odpowiedzialność

Wykonawca wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać mailowo, telefonicznie lub listownie na adres Usługodawcy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.